Hledání kořenů

 

     Hlavním pramenem pro genealogické pátrání jsou matriky, v našich zemích dochované velmi vzácně již od 16. století, ve větší úplnosti pak od přelomu 17. a 18. století. Základní matriční zdroje významně obohacují informace z jiných typů archiválií: gruntovních a pozemkových knih, katastrů, soupisů poddaných, sčítání lidu, městských knih, obecních a školních kronik, farních knih, písemností osobní povahy a bezpočtu dalších.

    Pro zahájení pátrání v matrikách je nutné znát životopisné údaje nejstarších známých předků (data narození, sňatku, úmrtí). Nezapomeňte: od přesnosti a hodnověrnosti těchto základních dat se bude odvíjet celé další bádání. Ideální je mít k dispozici například rodné či úmrtní listy Vašich předků nebo obdobné spolehlivé dokumenty: nemůžete-li si je opatřit, poradím Vám, jak tyto prvotní údaje získat. Může se stát, že potřebná matrika nebude ještě deponována v příslušném státním oblastním archivu – týká se to hlavně knih po roce 1900, tzv. „živých“ matrik – ale bude dosud uložena na městském nebo obecním úřadě. Tehdy od Vás budu potřebovat Vaši úředně ověřenou plnou moc pro genealogické bádání (předem připravený formulář Vám na požádání zašlu) a ověřený doklad, stvrzující Vaši přímou příbuznost s hledanými osobami (Váš rodný list).

    Podoba rodopisného bádání závisí na Vašich konkrétních požadavcích na rozsah a formu rodokmenu a na tom, jak hluboko do minulosti si přejete nahlédnout, a je vždy konzultována před začátkem vlastního hledání.